Dnes je

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:


Hudobný odbor ZUŠ sa vo svojej činnosti zameriava na podchytenie detí so záujmom o domáce muzicírovanie ale aj o výchovu a vzdelávanie záujemcov s vyššími umeleckými ambíciami. Zdokonaľuje u dieťaťa jeho prirodzené vlohy, melodické, rytmické, harmonické, intonačné a pamäťové schopnosti. Okrem toho je prínosom aj pre celkový rozvoj osobnosti. Pestuje zmysel pre estetické hodnoty a kultivované vnímanie vážnej či modernej hudby.

Forma štúdia

 • Prípravné štúdium je určené pre žiakov 1. ročníka základnej školy
 • Základné štúdium (I. stupeň) je určené pre deti vo veku počas plnenia školskej dochádzky
  člení sa na dve časti:
  • 1. časť I. stupňa štúdia má najviac 4 ročníky a časovo sa zhoduje s 1. stupňom základnej školy
   (2. - 5. ročník). Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 1. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak primárne umelecké vzdelanie.
  • 2. časť I. stupňa štúdia má najviac 4 ročníky a časovo sa zhoduje s 2. stupňom základnej školy
   (6. - 9. ročník) a nižšími ročníkmi 5- a 8- ročných gymnázií. Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 2. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

 • Základné štúdium (II. stupeň) má najviac 4 ročníky a nadväzuje na I. stupeň štúdia.
 • Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky.
 • Štúdium pre dospelých má najviac 4 ročníky.

Predmety

V hudobnom odbore sa vyučuje hra na:
 • klavíri
 • keyboarde
 • husliach
 • gitare
 • akordeóne
 • sopránovej zobcovej flaute
 • priečnej flaute
 • saxofóne