Dnes je

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:
Prípravné štúdium
skupinové vyučovanie
Výtvarný odbor
Hudobný odbor
4 € mesačne
Základné štúdium
skupinové vyučovanie
Výtvarný odbor 4 € mesačne
Základné štúdium
individuálne vyučovanie
Hudobný odbor 6 € mesačne
Štúdium pre dospelých do 25 rokov
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
11 € mesačne

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2013

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín

Čl. 3
Základná umelecká škola

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba mesačne podľa druhu výučby vo výške:

A/ Prípravné štúdium
a) individuálne štúdium v hudobnom odbore 6,00 Eur.
b) skupinové štúdium vo výtvarnom, literárno-dramatickom a hudobnom odbore 4,00 Eur.
 
B/Základné štúdium – skupinové vyučovanie
a) výtvarný odbor 4,00 Eur.
b) literárno-dramatický odbor 4,00 Eur.

C/ Základné štúdium – individuálne vyučovanie
a) hudobný odbor 6,00 Eur.

D/ Štúdium pre dospelých – individuálne vyučovanie, skupinové vyučovanie
a) hudobný, výtvarný odbor 11,00 Eur pre zárobkovo činnú osobu
b) hudobný, výtvarný odbor 6,00 Eur pre študenta, nepracujúcu

2. Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza
- ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada a predloží
doklad o tom, že je pobereteľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
- ak je žiak dlhodobo neprítomný na vyučovaní z dôvodu nemoci – viac ako 4 týždne a predloží o tom doklad


3. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa a v prípade, ak z jednej rodiny navštevuje základnú umeleckú školu tri a viac detí, znižuje sa úhrada na 50% sumy v príslušnom odbore u každého dieťaťa v rodine.
Žiadosť o znížení alebo odpustení príspevku predkladá povinná osoba riaditeľke Základnej umeleckej školy v Tvrdošíne.
Riaditeľka základnej umeleckej školy predkladá žiadosť bezodkladne,najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia zriaďovateľovi. O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ. Zriaďovateľ môže znížiť alebo odpustiť príspevok aj vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelého žiaka.

4. Termín a spôsob úhrady: v priebehu školského roka trikrát:
- vopred za mesiace september až december do 15.10.
- vopred za mesiace január až marec do 15.02.
- vopred za mesiace apríl až jún do 15.05.

Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom alebo dospelou osobou môže byť žiak riaditeľom základnej umeleckej školy vylúčený na základe rozhodnutia riaditeľa.